direct naar inhoud van Toelichting
Plan: 1e herziening Maaswijk Actualisering
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1930.BPMAW1EHERZ-3001

Toelichting

De plantoelichting bevat achtereenvolgens de volgende hoofdstukken:

1 Aanleiding

2 Toelichting en onderbouwing

3 Juridische verantwoording

4 Milieu

5 Economische uitvoerbaarheid

6 Procedurele aspecten

Hoofdstuk 1 Aanleiding

Bij raadsbesluit van 11 mei 2011 heeft de raad voor de woonwijk Maaswijk in Spijkenisse het bestemmingsplan "Maaswijk actualisering 2011" vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet onder meer in de aanwijzing van zes woonwagenstandplaatsen aan de Clara Visserstraat in Maaswijk. Van drie standplaatsen is het gebruik inmiddels beëindigd de plaatsen zijn ingericht als groenvoorziening. Deze herziening beoogt een omzetting van de standplaatsen mogelijk te maken naar de bestemming "Groen" indien het gebruik van de betreffende standplaats wordt beëindigd. Voor zover het gebruik reeds beëindigd is, voorziet de herziening in een directe bestemmingswijziging naar de bestemming "Groen".

De beschreven aanpassing van het bestemmingsplan “Maaswijk actualisering 2011” past in het beleid van de gemeente. Sinds 1999 wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een normalisatie van de huisvesting van woonwagenbewoners. In dit kader wordt het beheer van standplaatsen overgedragen. De herziening van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om voor vrijgekomen standplaatsen op korte termijn een andere bestemmingsregeling te laten gelden. Het betreffende beleid van de gemeente is overeenkomstig het vigerende beleid van hogere overheden. De herziening van bestemmingsplan “Maaswijk actualisering 2011” is in overeenstemming met dit beleid.

De herziening heeft een beperkt karakter. Qua vormgeving en opbouw van het bestemmingsplan wordt aangesloten bij de opbouw en vormgeving van het vigerende bestemmingsplan"Maaswijk actualisering 2011". Nu de herziening in feite slechts de omzetting van de bestemming "woonwagens" (wonen- 1) beoogd naar de bestemming "Groen" kan qua (milieu-) onderzoeken en dergelijke worden aangesloten op het vigerende bestemmingsplan.
Hoofdstuk 2 Toelichting en onderbouwing

2.1 Aanpassingen regels bestemmingsplan 'Maaswijk Actualisering 2011'

De herziening richt zich uitsluitend op de bestemming "Wonen-1". De bestemming vervalt voor de percelen Clara Visserstraat 6 tot en met 10. Deze bestemming is gewijzigd in de bestemming "Groen" opgenomen in artikel 4 van het bestemmingsplan "Maaswijk actualisering 2011".


De bestemming Wonen-1 en de aanduiding "woonwagenstandplaats" wordt gehandhaafd voor de locatie Clara Visserstraat 2, 4, 12 voor de plaatsing van één wagen per plaats.


Aan de bestemming Wonen-1 wordt een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd, die voorziet in wijziging van de bestemming na beëindiging of voorgenomen beëindiging van het gebruik als standplaats, in de bestemming "Groen". Hiermee vervalt voor de betreffende standplaats dan ook de aanwijzing "woonwagenstandplaats". De beschreven aanpassing van het bestemmingsplan “Maaswijk actualisering 2011” past in het beleid van de gemeente. Sinds 1999 wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een normalisatie van de huisvesting van woonwagenbewoners. In dit kader wordt het beheer van standplaatsen overgedragen. De herziening van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om voor vrijgekomen standplaatsen op korte termijn een andere bestemmingsregeling te laten gelden. Het betreffende beleid van de gemeente is overeenkomstig het vigerende beleid van hogere overheden. De herziening van bestemmingsplan “Maaswijk actualisering 2011” is in overeenstemming met dit beleid.

De aanpassing voortvloeiend uit de herziening past binnen de ruimtelijke en functionele analyse van het gebied Maaswijk en veroorzaakt hierin geen wezenlijke verandering.

2.2 Aanpassingen verbeelding bestemmingsplan 'Maaswijk actualisering 2011' (en als gevolg daarvan aanpassingen van de regels)

Op de verbeelding wordt binnen de bestemming "Wonen 1" de aanduiding woonwagenstandplaats toegekend aan de percelen Clara Visserstraat 2, 4 en 12. De percelen Clara Visserstraat 6,8 en 10 krijgen de bestemming "Groen".

Hoofdstuk 3 Juridische verantwoording

Bij raadsbesluit van 11 mei 2011 heeft de raad voor de woonwijk Maaswijk in Spijkenisse het bestemmingsplan “Maaswijk actualisering 2011” vastgesteld. Dit plan is vigerend. Het bestemmingsplan “Maaswijk actualisering 2011” is een bestemmingsplan met een globaal karakter voor een bestaande woonwijk. Het plan is met name opgesteld vanuit beheersoogpunt. De voorliggende herziening volgt de gehanteerde systematiek.

De herziening richt zich uitsluitend op de bestemming "Wonen-1". De bestemming vervalt voor de percelen Clara Visserstraat 6 tot en met 10. Deze bestemming is gewijzigd in de bestemming "Groen" opgenomen in artikel 4 van het bestemmingsplan "Maaswijk actualisering 2011". Het perceel ligt geheel binnen de wijk Maaswijk.

De aanpassing van de bestemming Wonen- 1, in die zin dat de toevoeging “en woonwagens” vervalt, betreft het gehele plangebied behorende bij het bestemmingsplan “Maaswijk actualisering 2011”.


De bestemming Wonen-1 en de aanduiding "woonwagenstandplaats" worden gehandhaafd voor de locatie Clara Visserstraat 2, 4, 12 voor de plaatsing van één wagen per plaats.


Aan de bestemming Wonen-1 wordt een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd, die voorziet in wijziging van de bestemming na beëindiging of voorgenomen beëindiging van het gebruik als standplaats, in de bestemming "Groen". Hiermee vervalt voor de betreffende standplaats dan ook de aanwijzing "woonwagenstandplaats".

Hoofdstuk 4 Milieu

De herziening heeft een beperkt karakter. Qua vormgeving en opbouw van het bestemmingsplan wordt aangesloten bij de opbouw en vormgeving van het vigerende bestemmingsplan“Maaswijk actualisering 2011”. Nu de herziening in feite slechts de omzetting van de bestemming “woonwagens” (wonen- 1) beoogd naar de bestemming “Groen” kan qua (milieu-) onderzoeken en dergelijke worden aangesloten op het vigerende bestemmingsplan "Maaswijk actualisering 2011".

Geluid

De herziening voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen die de oprichting van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk maken. Nieuw akoestisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.


Luchtkwaliteit

Er worden door de herziening geen gevoelige bestemmingen toegevoegd of ontwikkelingen mogelijk gemaakt die van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Onderzoek in dit verband is dan ook niet noodzakelijk.


Bodemonderzoek

De herziening voorziet in een bevestiging van de bestemming "groen"voor percelen die reeds als groen in gebruik zijn. Bij de beëindiging van een gebruik als standplaats wordt de bestemming gewijzigd naar de bestemming "groen", zowel de toekenning van bestemming "groen" als een toekomstige wijziging van de bestemming naar de bestemming "groen" vragen in principe geen nieuw bodemonderzoek.


Externe veiligheid

Vanuit een oogpunt van externe veiligheid is de herziening, nu het gaat om een omzetting van de bestemming "wonen"naar de bestemming "groen", niet relevant.


Water

Vanuit een oogpunt van "water" is de herziening, nu het gaat om een omzetting van de bestemming "wonen"naar de bestemming "groen", niet relevant.

Natuur 

Vanuit een oogpunt van "natuur" is de herziening, nu het gaat om een omzetting van de bestemming "wonen"naar de bestemming "groen", niet relevant.

Archeologie

Vanuit een oogpunt van "archeologie" is de herziening, nu het gaat om een omzetting van de bestemming "wonen"naar de bestemming "groen", niet relevant.


Kabels en leidingen

Vanuit een oogpunt van "kabels en leidingen" is de herziening niet relevant. Er liggen geen bijzondere kabels of leidingen in het gebied.


Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid

De herziening voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen waaraan financiële consequenties zijn verbonden. Daarnaast geldt dat bestaande rechten worden gerespecteerd door te werken met een wijzigingsbevoegdheid. De financiële haalbaarheid van de herziening is hiermee voldoende aangetoond.

Hoofdstuk 6 Procedurele aspecten

In het kader van het overleg op basis van artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan bij e-mailbericht van 21 mei 2015 toegezonden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties. De instanties werden verzocht vóór 8 juni 2015 een advies uit te brengen. Er zijn geen reacties ontvangen die hebben geleid tot wijziging van het voorontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 24 juli 2015 tot 4 september 2015 voor een ieder ter inzage. Van de mogelijkheid tegen het bestemmingsplan een zienswijze in te dienen is geen gebruik gemaakt.

Het bestemmingsplan kan door de raad ongewijzigd worden vastgesteld.