direct naar inhoud van 8.2 Zienswijzen
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

8.2 Zienswijzen

Het ontwerp heeft conform de wet ter visie gelegen van 6 februari 2013 tot en met 19 maart 2013.

In deze periode heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) een zienswijze ingediend, die als bijlage bij de toelichting van dit plan is opgenomen. Hierin geeft de VRR aan, dat de reactie die namens de VRR tijdens het vooroverleg is ingediend, niet in het plan is meegenomen. Gebleken is, dat deze vooroverlegreactie van de VRR abusievelijk bij een andere afdeling was ingeboekt, waardoor deze niet als vooroverlegreactie is behandeld.

De VRR heeft in de zienswijze de geadviseerde maatregelen uit de vooroverlegreactie herhaald. In paragraaf 5.4 (Externe Veiligheid) zijn deze maatregelen alsnog aan de orde gesteld. Het ontwerpbestemmignsplan is vervolgens nogmaals aan de VRR voorgelegd. Op 21 maart 2013 heeft de VRR te kennen gegeven dat zij haar zienswijze intrekt, omdat zij kan instemmen met de wijze waarop haar advies in het ontwerp is verwerkt.

De zienswijze en de intrekking daarvan zijn als bijlage bij deze toelichitng gevoegd.

De eerste drie geadviseerde maatregelen zien op situaties van herontwikkeling of nieuwbouw. Omdat het bestemmingsplan een actualisering betreft, waarin geen ontwikkelingen zijn opgenomen, kunnen deze maatregelen niet worden opgenomen in het bestemmingsplan Centrum 2012. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar paragraaf 5.4.3.

Verder adviseert de VRR de gemeente om zorg te dragen voor een goede voorlichting en instructie zodat men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit. Ook hier zij verwezen naar paragraaf 5.4.3 voor de gemeentelijke reactie hierop.