direct naar inhoud van 6.5 Handhaving
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

6.5 Handhaving

De handhaving van de regelgeving vervat in dit plan, is de bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Het gaat bij de handhaving van dit plan met name om de regels over het bouwen en het gebruik van gronden en bouwwerken. De regels bevatten een algemeen verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming. Handhaving van dit plan is van belang om de ruimtelijke kwaliteit, zoals uitgewerkt in dit plan, ook te realiseren en in stand te houden. Naast deze instrumentele functie, heeft handhaving ook een belangrijke functie in het kader van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De regels in dit plan zijn voldoende duidelijk, concreet en toepasbaar om te kunnen handhaven.

Gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo aangemerkt als strafbaar feit. Dit maakt strafrechtelijke handhaving en de daaraan verbonden instrumenten en opsporingsbevoegdheden mogelijk.

Handhaving van het plan zal in de praktijk primair plaatsvinden via de bestemmingsplantoets in het kader van de omgevingsvergunning en door feitelijk toezicht op de aanwezigheid van bouwwerken en op gebruiksactiviteiten. Binnen de gemeente heeft het bouw- en woningtoezicht hierin een centrale taakstelling. De gemeente heeft haar handhavingsbeleid vastgelegd in de kadernota 'Integrale handhaving fysieke leefomgeving 2011-2014' (vastgesteld op 11 mei 2011). Tot nu toe wordt handhaving opgepakt via het zgn. handhavingsoverleg omgevingsrecht waarin wordt ingespeeld op incidenten en excessen en wordt er gereageerd naar aanleiding van klachten. Het handhavingsbeleid zal zich moeten ontwikkelen tot het vastleggen van een structuur, waarbij van tevoren door het bestuur vastgelegde doelen nagestreefd moeten worden. In dit kader is het uitvoeringsprogramma behorende bij genoemde kadernota van belang.

Ten behoeve van het opstellen van dit bestemmingsplan heeft vooraf een grondige inventarisatie, mede ten aanzien van het huidige gebruik, plaatsgevonden. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de opstallen en gronden binnen het plangebied overeenkomstig dat gebruik te bestemmen. Strijdig gebruik ten opzichte van de regels van dit bestemmingsplan wordt dan ook niet of nauwelijks verwacht.