direct naar inhoud van 6.4 Regels
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

6.4 Regels

De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • inleidende regels
  • bestemmingsregels
  • algemene regels
  • overgangs- en slotregels

6.4.1 Inleidende regels

Begrippen

Dit artikel definieert de begrippen die in het bestemmingsplan worden gebruikt. Dit wordt gedaan om interpretatieverschillen te voorkomen.

Wijze van meten

Dit artikel geeft aan hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte en dergelijke van gronden en bouwwerken worden gemeten of berekend. Alle begrippen waarin maten en waarden voorkomen worden in dit artikel verklaard.

6.4.2 Bestemmingsregels

In het hoofdstuk bestemmingsregels zijn in de planregels alle bestemmingen opgenomen met de daarbij behorende bestemmingsomschrijving. Waar noodzakelijk is gebruikt gemaakt van aanduidingen om toegestaan gebruik nader te specificeren. Ook zijn een aantal dubbelbestemmingen opgenomen. Met deze bestemming worden specifieke waarden beschermd die in meerdere hoofdbestemmingen voorkomen.

bedrijf - 1 en bedrijf - 2

In het plangebied bevindt zich één bedrijventerrein, maar verspreidt door het gebied zijn er verschillende bedrijfsmatige activiteiten. Aan het Noordeinde is een benzinestation met LPG, er zijn enkele autoverkoop- en schadeherstel bedrijven/garages, en zo is er nog meer kleinschalige bedrijvigheid. Gekozen is voor "Bedrijf 1" voor alle bedrijven die niet op het bedrijventerrein gesitueerd zijn, en "Bedrijf 2" voor alle die dat wel zijn. Verder is in de bestemmingen "Gemengd 1" en "Gemengd 2" bedrijvigheid toegestaan.

Gekozen is een Staat van Bedrijfsactiviteiten toe te voegen voor "Bedrijf - 2" (het bedrijventerrein aan de Industrieweg/Randweg) enerzijds, en voor de meer in gemengde gebieden gelegen "Bedrijf 1", "Gemengd - 1" en "Gemengd - 2" anderzijds.

Binnen "Bedrijf - 2" is eveneens een dansschool gevestigd, die de functieaanduiding "dansschool" heeft gekregen.

Aan het Noordeinde is voorts een benzinestation gevestigd. Hier wordt ook LPG verkocht. Het LPG-vulpunt en de opslagtank liggen aan de andere kant van de Schenkelweg en vallen buiten het plangebied van "Centrum 2012". Het benzinestation heeft de bestemming "Bedrijf -1" met de functieaanduiding "vml" (verkooppunt motorbrandstoffen met LPG).

De autoherstelbedrijven aan de Vredehofstraat en Stationsstraat hebben de functieaanduiding "sb-ahb", "specifieke vorm van bedrijf- autoherstelbedrijf" gekregen. Verder is bij het gemaal De Leeuw van Putten aan het Noordeinde de aanduiding "gm" toegevoegd.

centrum

Om aan te sluiten bij de centrumbestemming die geldt in bestemmingsplan "Centrum Uitplein" en vanwege de centrumfuncties die aanwezig zijn in de Stadhuispassage, is voor deze locatie de bestemming "Centrum" opgenomen. Hierin vallen het stadhuis, een winkelpassage, wonen en het (voormalige) Werk- en Zorgplein.

cultuur en ontspanning

Aan het Noordeinde is voor een enkel pand de bestemming cultuur en ontspanning toegevoegd. Het gaat hier om een Kunstuitleen/museum.

Verder valt de kinderboerderij in deze bestemming, met de functieaanduiding "kb".

detailhandel

De detailhandel die zich in het plangebied bevindt, valt veelal in de gemengde of centrum bestemming. Als aparte bestemming is "Detailhandel" wel opgenomen bij onder meer een plint aan de M.A. de Ruijterstraat. Daarnaast is bij de bestemming "Wonen - 2" voor een pand aan de Groene Kruisstraat de functieaanduiding detailhandel opgenomen, omdat hier op basis van het thans vigerende plan detailhandel is toegestaan.

dienstverlening

Het parkeerbeheer van de gemeente aan de H.de Lintweg valt in de bestemming "Dienstverlening". Zo zijn er verspreid over het plangebied nog enkele gebouwen onder "Dienstverlening" geschaard.

gemengd - 1, gemengd - 2 en gemengd - 3.

In het plangebied komen meerdere locaties voor waar enkele functies samen vallen. Het Noordeinde is van oudsher een straat met een mengeling van functies. Hier is gekozen voor een gemengde bestemming, die geldt voor de panden in hun geheel. De hier toegestane functies hebben de bestemming "Gemengd - 1" gekregen en toegestaan zijn de functies wonen, detailhandel, zakelijke en maatschappelijke dienstverlening en bedrijven zoals toegestaan op grond van de Staat van Bedrijfsactiviteiten "functiemenging". Ook enkele panden in het woonbuurtje aan de H.de Lintweg zijn als zodanig bestemd, omdat hier onder het thans vigerende bestemmingsplan vrijstelling voor is verleend. Het "GGD-gebouw" aan de Van Hogendorpstraat valt in het nu geldende bestemmingsplan in een Centrumbestemming en krijgt nu ook deze "Gemengd - 1" bestemming.

"Gemengd - 2" is voorts opgenomen als bestemming voor die panden/complexen, waarbij alleen in de plint gemengde functies zijn toegestaan, terwijl in de bouwlagen vanaf de begane grond wordt gewoond. Dit is het geval in Cityplaza, de Gorsstraat en een deel van de M.A. de Ruijterstraat. Aan de Gorsstraat is voorts op de hoek richting het stadsplein de functieaanduiding horeca opgenomen, omdat hier tevens horeca is toegestaan.

Voor de zogenaamde metrotorens aan de P.J. Bliekstraat en het kantoor van een woningcorporatie aan de Thorbeckelaan is verder een derde gemengde functie opgenomen, "Gemengd - 3". Deze functie is aanzienlijk beperkter en omvat kantoren, maar ook zakelijke en maatschappelijke dienstverlening. Oorspronkelijk waren de metrotorens alleen bestemd voor kantoren en zakelijke dienstverlening, maar in de loop der tijd bleek, mede door de leegstand van kantorencomplexen, ook behoefte te bestaan aan een ruimere invulling. Daartoe zijn vrijstellingen verleend om maatschappelijke dienstverlening mogelijk te maken. In "Gemengd - 3" is de maatschappelijke dienstverlening daarom ook opgenomen. Aan de Van Hogendorpstraat waren deze functies onder het huidige planologische regime al toegestaan.

groen

Onder de bestemmingsaanduiding "Groen" vallen alle gronden met een publiek en of openbaar karakter; daarmee worden de parken, de dijken, de speelterreinen en de landschappelijke zones bedoeld. Op de verbeelding worden met aanduidingen een aantal specifieke voorzieningen aangegeven, die op of in deze gronden zijn gelegen, zoals een walradarpost, skatepark, speeltuinvoorziening e.d.

Binnen deze bestemmingen zijn functieaanduidingen opgenomen voor speeltuin ("spt"), speelvoorziening ("sz") en sportveld ("spv").

horeca

Binnen het plangebied bevinden zich enkele horecapanden, zoals een pizzeria aan de Karel Doormanstraat en wat restaurants aan de Stationsstraat, het Noordeinde en de Noordkade.

In de begrippenlijst bij de regels worden 4 vormen van horeca onderscheiden, waarvan dan de eerste 2 (kort gezegd restaurants en cafés) in dit plangebied worden toegestaan wanneer een pand de bestemming "Horeca" heeft gekregen.

maatschappelijk

De bestemming Maatschappelijk is in het plan toegekend aan de Boekenberg, de kerk, de begraafplaats, scholen en het wijkcentrum en jongerencentrum. Voor het politiebureau, enkele gebouwen met een religieuze functie en het voormalige milieuhuis is eveneens gekozen voor de bestemming Maatschappelijk. Ook een incidentele fysiotherapeut aan de H. de Lintweg valt onder deze bestemming, evenals een vestiging van de Zuidwester.

Er is gewerkt met functieaanduidingen voor kerkgebouwen ("re", religie), scholen ("on", onderwijs), een begraafplaats ('bp"), een kinderdagverblijf (specifieke vorm van maatschappelijk: "sm-kdv"), een sportcentrum ("spc"), en verder heeft de woning behorende bij de kerk aan de Vierambachtenkade de aanduiding wonen ("w") gekregen.

tuin

Deze bestemming is met name opgenomen bij traditionele woonpercelen waarbij de bergingen aan de achterzijde zijn gesitueerd. Om het straatbeeld vast te leggen en te handhaven zijn de bouwmogelijkheden in deze bestemming minimaal.

sport

Een binnen het plangebied gelegen sportschool heeft de bestemming Sport. Hierin is tevens een kinderdagopvang/buitenschoolse opvang gevestigd, die is begonnen als opvang voor sportende ouders. Hiervoor is de functieaanduiding "sm-kdv" (speciale vorm van maatschappelijk- kinderdagverblijf) opgenomen.

verkeer -1

De hoofdwegen binnen het plangebied, zoals bijvoorbeeld de J.M. den Uyllaan, waarbij de verkeersfunctie primair is, hebben de bestemming 'Verkeer - 1' gekregen. Het gaat hier om wegen waar 50 km per uur gereden mag worden en die meestal ook toegankelijk zijn voor busvervoer.

verkeer - 2

De bestemming 'Verkeer - 2' is toegekend aan het overige verkeers- en verblijfsgebied, zoals wegen in het verblijfsgebied waaraan een maximum snelheid van 30 km per uur gekoppeld is. Ook vallen kleine groenstroken, parkeerplaatsen en fiets- en wandelroutes onder deze bestemming.

Op het plein bij de kerk, de Markt, wordt twee maal per week de weekmarkt gehouden. Hiervoor is op deze locatie de functieaanduiding 'markt' ('mrk') opgenomen.

Ook is de overdekte fietsenstalling nabij de metro weergegeven met een aanduiding, "sv - ofs".

verkeer - Railverkeer

Het metroviaduct en de tunnelbak hebben de bestemming 'Verkeer - Railverkeer' gekregen; het gaat hier immers om een afwijkende vorm van verkeer en het bouwwerk van het metroviaduct dient in stand gehouden te worden en is daarom bestemd overeenkomstig het huidige gebruik.

water

De gronden op de verbeelding aangewezen voor 'Water' zijn bestemd voor water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en waterhuishouding en voor sierwater.

water - waterstaat (dubbelbestemming)

In het oosten doorkruist de keurlijn van de waterkering het plangebied parallel aan de Schenkelweg. Hier is een beschermingsstrook opgenomen.

wonen - 1, wonen - 2 en wonen - 3

De bestemmingen 'Wonen - 1' en 'Wonen - 2' met de daarbij behorende tuinen en erven en in samenhang daarmee de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn op de verbeelding aangegeven. De woningen binnen de bestemming 'Wonen - 1' zijn doorgaans traditionele woningen waarbij de bergingen aan de achterzijde van het woonperceel zijn gesitueerd. De voorzijde van de woonpercelen worden apart bestemd als 'Tuin'. De woningen binnen de bestemming 'Wonen -2' kennen deze combinatie niet, de woonpercelen worden geheel als 'Wonen' bestemd. Bij deze woningen zijn de bergingen in de voortuin gesitueerd. Verspreid in het plangebied komen nog garages en bergingen voor, die niet op een woonperceel liggen.

De bestemming 'Wonen - 3' is opgenomen voor meergezinsgebouwen, de gestapelde bouw.

In de regels is vastgelegd dat de hoofdgebouwen binnen een bouwvlak mogen worden gerealiseerd en in de regels en op de verbeelding is geregeld tot welk percentage het grondoppervlak met aan-, uit- en bijgebouwen mag worden bebouwd.

Binnen de woonbestemming zijn bouwaanduidingen opgenomen voor een onderdoorgang ("ond"), een overbouwing ("sba-over") en een overkragend bouwdeel ("sba-obd"). Ook garageboxen zijn apart aangeduid ("sw-gb").

waarde - archeologie 1, 2 en 3 (dubbelbestemmingen)

Ter bescherming van mogelijke archeologische sporen in de bodem kan, voordat een omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend of andere nader genoemde activiteiten kunnen worden uitgevoerd, de verplichting worden opgelegd om vooraf archeologisch onderzoek te verrichten. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kunnen in de vergunning nadere voorwaarden worden gesteld.

Genoemde verplichtingen ontstaan wanneer de (bouw)activiteiten dieper reiken dan in de regels voor de betreffende gebieden genoemde diepte en meer oppervlak beslaan als daar genoemd.

In hoofdstuk 5.1 wordt aangegeven hoe aan de hand van de archeologische verwachtingen binnen het plangebied gekomen is tot het opnemen van drie archeologische dubbelbestemmingen in dit bestemmingsplan.

6.4.3 Algemene regels

In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor alle bestemmingen in het bestemmingsplan. De meeste artikelen spreken voor zich. Hier worden echter de volgende nader toegelicht.

Antidubbeltelbepaling

Een antidubbeltelbepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. De formulering van de antidubbeltelbepaling wordt bindend voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.2.4 Bro).

Algemene aanduidingsregels

gebiedsaanduiding - vrijwaringszone - molenbiotoop

Om het windrecht van molen "Nooit Gedacht" te waarborgen is een vrijwaringszone opgenomen.

6.4.4 Overgangs- en slotregels

In het afsluitend onderdeel komen de overgangs- en slotregels aan de orde.

Overgangsrecht

De formulering van het overgangsrecht is bindend voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.2.1 Bro).

Slotregel

Deze regel bevat de titel van het plan.

6.4.5 Staat van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Zoals bij de beschrijving van de bestemmingen Bedrijf - 1 en - 2 en Gemengd - 1 en - 2 in paragraaf 6.4.2 Bestemmingsregels is aangegeven, wordt gebruik gemaakt van twee verschillende Staten van bedrijfsactiviteiten.

Voor "Bedrijf - 1" en "Gemengd - 1 en - 2" is dit de Staat van bedrijfsactiviteiten Functiemenging.

Deze staat is in bijlage 1 opgenomen en betreft een lijst, waarin de categorie-indeling van bedrijven, c.q. bedrijfsactiviteiten is opgenomen. Deze staat is opgesteld voor functiemengingsgebieden, zoals stadscentra, dorpskernen en winkelcentra en is ontleend aan een model uit de VNG-brochure "Bedrijven en Milieuzonering". De activiteiten in deze staat bestaan uit categorie A, B1, B2 of C. De betekenis voor de toelaatbaarheid is als volgt:

Categorie A: 

Activiteiten, die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend.

Categorie B 1 :

Bedrijfsactiviteiten die direct naast of beneden woningen/andere gevoelige functies in een daarvoor omschreven gebied met functiemenging zijn toegestaan. De activiteiten zijn zodanig weinig milieubelastend dat de eisen uit het Bouwbesluit toereikend zijn.

Categorie B 2:

Bedrijfsactiviteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter bouwkundig afgescheiden van woningen/andere gevoelige functies. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de panden los van elkaar dienen te staan. Uitzondering hierop vormen binnenterreinen omringd door voornamelijk woningen: ook al zijn bedrijven bouwkundig afgescheiden van woningen, op deze locaties zijn hooguit categorie B1 bedrijven toegestaan.

Categorie C:

De activiteiten zoals genoemd onder B 2, waarbij vanwege de relatie grote verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdstructuur is aangewezen.

Gelet op de aard van het plangebied waar boven de winkels en bedrijfruimtes wordt gewoond worden er alleen bedrijven in categorie A toegestaan met de mogelijkheid dat er middels een afwijking (dienstverlenende) bedrijven uit categorie B 1 of 2 zich daar vestigen, wanneer deze naar de aard en de invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn met de toegestane categorie A. Het vorenstaande is ook van toepassing op (dienstverlenende) bedrijven, die niet in de staat van bedrijfsactiviteiten voorkomen.

6.4.6 Staat van bedrijfsactiviteiten VNG 2009

Bij de bestemming "Bedrijf 2" gaat het om bedrijven, gesitueerd op het bedrijventerrein aan de Industrieweg/Randweg. Voor deze bedrijven is niet de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' van toepassing, maar de staat van Bedrijfsactiviteiten van de VNG van 2009. Hier is voor gekozen omdat deze bedrijven zich niet direct tussen andere functies bevinden, maar op een bedrijventerrein gecentreerd zijn. Hierdoor kan gewerkt worden met een uitgebreidere staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze voorziet in 5 categorieën die ook weer onderverdeeld zijn. Tot en met categorie 3 is toegestaan, categorie 4 is mogelijk in afwijking van het plan, als dit een vergelijkbare hinder oplevert als de lagere categorieën.