direct naar inhoud van 6.2 Algemeen
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

6.2 Algemeen

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog beschikbaar moeten zijn. Dit brengt met zich mee dat bestemmingsplannen digitaal
uitwisselbaar en op vergelijkbare wijze moeten worden gepresenteerd. Met het oog
hierop stellen de Wro en de onderliggende regelgeving eisen waaraan digitale en analoge plannen moeten voldoen. Zo bevatten de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) bindende afspraken waarmee bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden. SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van bestemmingen, een
lijst met functie- en bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw
van de planregels en het renvooi.

Planvorm

Zoals hiervoor vermeld heeft het bestemmingsplan 'Centrum 2012' een conserverend karakter, dat wil zeggen dat de bestaande ruimtelijke en functionele situatie wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied worden in dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt.

Om de ruimtelijke aanvaardbaarheid te garanderen en voldoende rechtszekerheid te bieden aan de bewoners en andere gebruikers van het gebied, is er gekozen om voor dit plangebied een gedetailleerd bestemmingsplan op te stellen.

Verbeelding en regels

Uitgangspunt is dat de verbeelding zoveel mogelijk informatie geeft over de diverse activiteiten en de in acht te nemen maten en volumes. De regels geven duidelijkheid over de bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de specifieke gebruiksregels. In de regels zijn verder algemene ontheffing- en wijzigingsregels opgenomen.