direct naar inhoud van 5.8 Luchtkwaliteit
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

5.8 Luchtkwaliteit

5.8.1 Normstelling en beleid

De normen voor de luchtkwaliteit in Nederland zijn vastgelegd in de Wet luchtkwaliteit. Deze wet is integraal opgenomen in de Wet milieubeheer. In deze wet staat een gebiedsgerichte aanpak via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit centraal. Deze programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en gevolgen voor luchtkwaliteit.

5.8.2 Onderzoek

Luchtkwaliteit in het plangebied

Met behulp van de saneringstool die behoort bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit kan worden bepaald wat de luchtkwaliteit is ter plaatse van het plangebied. Uit de monitoringstool komt naar voren dat in het plangebied de jaargemiddelde achtergrondconcentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) beiden (ruim) onder de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit liggen.

5.8.3 Toetsing en conclusie

Het onderhavige bestemmingsplan is conserverend van aard, er vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats in het plangebied. Door het vaststellen van het plan zullen de prognoses voor de verkeersintensiteiten niet veranderen. Aangezien wegverkeer de enige bron van luchtverontreiniging in het plangebied is kan er dan ook vanuit worden gegaan dat de luchtkwaliteit van het plangebied niet achteruit zal gaan. Doordat er geen verslechtering optreedt van de luchtkwaliteit wordt op voorhand voldaan aan artikel 5.16 lid 2 van de Wet milieubeheer en zullen de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) niet worden overschreden.

De voorgenomen actualisatie van het bestemmingsplan voor het centrumgebied kan dan ook vanuit het aspect luchtkwaliteit zonder problemen plaats vinden.