direct naar inhoud van 5.6 Geluid
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

5.6 Geluid

5.6.1 Normstelling en beleid

Geluidhinder kan worden veroorzaakt door verschillende activiteiten. In de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. De wet beoogt gevoelige objecten te beschermen tegen een bovenmatige geluidsbelasting door voorkeursgrenswaarden te stellen. Deze normen geven aan wat als ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt beschouwd bij geluidgevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen. Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidsbelasting is onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties. Op grond van de Wet geluidhinder moet voor alle nieuwe situaties die een bestemmingsplan mogelijk maakt binnen een zone van een weg waar 50 km per uur of meer mag worden gereden, een zone van een spoorwegverbinding en een gezoneerd industrieterrein een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Het onderhavige bestemmingsplan betreft een beheerplan. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan de bestaande situatie vastlegt en dat er geen (planologische relevante) nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Het is op basis van de Wet geluidhinder daarom niet noodzakelijk een akoestisch onderzoek uit te voeren.

Ook wanneer er geen sprake is van een nieuwe situatie moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidsbelasting van de verschillende geluidbronnen bij de beoordeling van het ruimtelijke plan worden betrokken. In navolgende wordt de geluidsbelasting binnen het plangebied nader toegelicht.

EU geluidskaart en actieplan geluid Spijkenisse
In de Wet van 30 juni 2004 tot wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet is de Wet geluidhinder uitgebreid met een extra hoofdstuk. In dit hoofdstuk is de Europese richtlijn Omgevingslawaai ge´mplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De gemeente Spijkenisse is door de minister van VROM aangewezen als een agglomeratiegemeente voor de eerste tranche (agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners). Hierdoor is de gemeente Spijkenisse wettelijk verplicht EU geluidskaarten en actieplannen op te stellen. De geluidskaarten geven inzicht in de geluidsituatie op het grondgebied van de gemeente Spijkenisse van de verschillende geluidbronnen (wegverkeer, spoorverkeer, scheepsvaart en industrie). In juni 2012 is een herziene geluidsbelastingkaart vastgesteld voor de gemeente Spijkenisse, een actualisatie van het actieplan geluid zal plaats vinden in 2013.


De gecumuleerde geluidbelasting voor het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.0612.BP00039-4001_0012.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0612.BP00039-4001_0013.png"

EU-geluidskaart: gecumuleerde geluidsbelasting in het plangebied Centrum

5.6.2 Onderzoek

Verkeerslawaai

Op basis van de EU-geluidsbelastingkaart blijkt dat er binnen het plangebied sprake is van een relatief hoge geluidsbelasting. De geluidbelasting is met name gerelateerd aan het wegverkeer op de ringwegen rond het centrum en de ontsluitingswegen van en naar het centrumgebied. Omdat er sprake is van een levendig centrumgebied met de nodige bedrijvigheid is dit niet onlogisch en moeilijk te voorkomen. Om het akoestisch klimaat te verbeteren zijn de meest geluidsbelastende wegen in het actieplan geluid benoemd als prioritaire gebieden.

De meest effectieve methode om de geluidsbelasting op wegen te verlagen is het toepassen van geluidsarm asfalt. In het actieplan Geluid van de Gemeente Spijkenisse is dan ook als maatregel voor het terugdringen van de geluidsbelasting opgenomen dat bij grootschalig onderhoud van deze wegen geluidsreducerend asfalt wordt toegepast. Voor de niet prioritaire geluidsgebieden met een relatief hoge geluidbelasting geldt op basis van het actieplan Geluid de beleidsregel dat ook hier bij groot onderhoud en reconstructies een afweging wordt gemaakt of het toepassen van stil asfalt mogelijk en gewenst is. Bij diverse werkzaamheden aan wegen in het centrum gebied zijn op basis van dit beleid reeds enkele geluidsbeperkende maatregelen gerealiseerd. Tevens streeft de gemeente Spijkenisse in het centrumgebied naar het realiseren van (verkeersluwe) verblijfsgebieden waardoor het akoestisch klimaat sterk verbetert.

Railverkeerslawaai

De metrolijn Rotterdam-Spijkenisse vormt in het Zuid-Westen de grens van het plangebied. De geluidzone krachtens de Wet geluidhinder van deze railverbinding bedraagt 100 meter aan weerszijde van de as van het spoor. Bij nieuwe ontwikkelingen binnen deze zone dient middels akoestisch onderzoek de geluidsbelasting op de gevel bepaald te worden.

Uit de EU-geluidskaarten is op te maken dat de geluidbelasting vanwege het raillawaai vergeleken met het verkeerslawaai relatief beperkt is en dat de plandrempel voor railverkeerslawaai van 65 dB binnen het plangebied niet wordt overschreden. Binnen het plangebied is duidelijk zichtbaar dat de kantorenstrook in de omgeving van het metrospoor, ten gevolge van de afschermende functie, een positieve bijdrage levert aan het verbeteren van het akoestische klimaat in de omringende woon- en leefomgeving.

Industrielawaai

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 19 februari 1998 op grond van artikel 71 van de Wet geluidhinder een saneringsprogramma vastgesteld met bronmaatregelen voor het industrietterrein Botlek/Pernis. Aan de hand van dit saneringsprogramma zijn op 2 juli 1999 door de minister van VROM de ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen (de MTG's) op woningen vastgesteld. De 50 dB(A) contour die geldt als voorkeurgrenswaarde voor industrielawaai ligt voor een deel over het onderhavige plangebied, zie onderstaande figuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.0612.BP00039-4001_0014.png"

geluidcontouren industrieterrein Botlek/Pernis

Uit de overzichttekening van de geluidcontouren van het industrieterrein Botlek/Pernis is op te maken dat de plandrempel van 56 dB (a) uit het actieplan geluid binnen het plangebied niet wordt overschreden. Voor het gedeelte van het plangebied waar sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(a) geldt dat bij nieuwe ontwikkelingen van geluidsgevoelige bestemmingen een procedure hogere grenswaarde Wet geluidhinder dient te worden doorlopen voordat nieuwbouw kan worden gerealiseerd. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe (geluidsgevoelige) bestemmingen.

5.6.3 Toetsing en conclusie

Binnen het plangebied geldt dat er sprake is van verhoogde geluidsbelasting, deze wordt veroorzaakt door het aanwezige wegverkeer, het metrospoor en het industrielawaai van het gezoneerde industrieterrein Botlek/Pernis. Uit de geluidsbelastingkaarten komt naar voren dat de verhoogde geluidsbelasting met name wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Om het akoestisch klimaat in het centrumgebied te verbeteren zijn in het actieplan geluid van de gemeente Spijkenisse acties en/of maatregelen opgenomen om de geluidsbelasting van het wegverkeer terug te dringen cq. te beheersen.

Bij eventuele herontwikkeling en/of vervangende nieuwbouw die binnen dit plan mogelijk zijn dient bij de aanvraag en vergunningverlening van de omgevingsvergunning rekening te worden gehouden met bovenstaande geluidsbelasting. Middels een akoestisch onderzoek zal in deze gevallen de gevelbelasting en het geluidsniveau in de woning bepaald moeten worden, waarna toetsing plaats vind op basis van het bouwbesluit en de Wet geluidhinder. Hierbij dient de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel als uitgangspunt te worden genomen. Dit om te waarborgen dat voldaan wordt aan het wettelijk geldende geluidsniveau binnen de woning.

Op basis van de bekende informatie omtrent het aspect geluid, de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid bestaan er geen belemmeringen voor het vaststellen van het onderhavige bestemmingsplan.