direct naar inhoud van 4.2 Provinciaal beleid
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

4.2 Provinciaal beleid

4.2.1 Provinciale Structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland' (2011)

Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie, met 3,5 miljoen mensen en veel economische bedrijvigheid. De beschikbare ruimte wordt intensief benut voor wonen, werken en ontspanning. Ook is ruimte nodig voor verkeer, voor dijken die beschermen tegen overstromingen, landbouw, natuur en water. Niet alles kan overal en daarom zijn er keuzes nodig. In de Provinciale Structuurvisie “Visie op Zuid-Holland” staan de keuzes van de provincie over het gebruik van de beschikbare ruimte.

De provincie maakt deze keuzes door op kaartbeelden te ordenen, vraagstukken te agenderen, programma's te ontwikkelen, en onderzoek uit te voeren. De provincie stuurt op hoofdlijnen, volgens de nieuwe stijl van besturen: “Lokaal wat kan, provinciaal wat moet”.

De provincie wil met “Visie op Zuid-Holland” de samenhang, herkenbaarheid en diversiteit in Zuid-Holland versterken. Het gaat om vijf hoofdopgaven:

  • Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel;
  • Duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie;
  • Divers en samenhangend stedelijk netwerk;
  • Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap;
  • Stad en land verbonden.

De provinciale structuurvisie en de verordening Ruimte worden jaarlijks geactualiseerd. Ten tijde van de voorbereiding van onderhavig bestemmingsplan is de laatst vastgestelde versie de actualisering van 2012. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels op 27 november 2012 de actualisatie 2012 Structuurvisie en Verordening Ruimte vastgesteld. Provinciale Staten zullen dit naar verwachting doen op 30 januari 2013.

Op 29 februari 2012 hebben Provinciale Staten deze actualisatie van de structuurvisie en de verordening ruimte vastgesteld.

In deze structuurvisie kiest de provincie voor een tweeledige sturing, zowel op ruimtelijke functies als op ruimtelijke kwaliteiten. Dit komt tot uitdrukking in de provinciale belangen. Deze hebben zowel betrekking op functionele als kwalitatieve aspecten. Deze aspecten worden in beeld gebracht op een functiekaart en een kwaliteitskaart. Deze kaarten hebben eenzelfde status en vullen elkaar aan. De functiekaart is vergelijkbaar met de vroegere streekplankaarten. Deze kaart geeft aan wat waar mogelijk is, met locaties en begrenzingen. De kwaliteitskaart geeft aan welke kwaliteiten waar aanwezig zijn of moeten komen. Bij ontwikkelingen in een gebied zijn deze kwaliteiten belangrijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0612.BP00039-4001_0010.png"

Uitsnede provinciale structuurvisie

Het plangebied (bij benadering gelegen in de blauwe cirkel op bovenstaand kaartje) wordt in de provinciale structuurvisie aangemerkt als 'stedelijk gebied (deels met hoogwaardig openbaar vervoer)'. Het bestemmingsplan Centrum 2012 voldoet aan deze uitgangspunten van de provinciale structuurvisie.

4.2.2 Provinciale Verordening Ruimte

Om het provinciale ruimtelijke belang, zoals beschreven in de provinciale structuurvisie, te kunnen uitvoeren is, onder meer, de provinciale verordening opgesteld. In de provinciale verordening zijn de zaken die generiek van aard zijn (relevant voor alle gemeenten of een bepaalde groep gemeenten) en in eerste instantie vooral een werend of beperkend karakter hebben vastgelegd.

De provincie acht de borging hiervan van groot belang. Tevens zijn de nationale belangen zoals vastgelegd in de AMvB Ruimte ook in de provinciale verordening opgenomen ten behoeve van een doorwerking in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Tot slot zijn in de verordening regels gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de inhoud van de toelichting van bestemmingsplannen. De verordening heeft slechts betrekking op een beperkt aantal onderwerpen. Voor het plangebied zijn deze onderwerpen zoals bebouwingscontouren, ecologische hoofdstructuur e.a. niet van belang omdat in het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkeling worden voorgestaan.

4.2.3 Provinciale cultuurhistorische atlas

Op de provinciale cultuurhistorische atlas is het centrumgebied niet aangegeven als topgebied cultureel erfgoed. Wel is molen "Nooitgedacht" aan het Noordeinde op deze atlas aangegeven. De molenbiotoop is op de plankaart en in de regels van onderhavig bestemmingsplan opgenomen.