direct naar inhoud van 3.2 Uitgangspunten
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

3.2 Uitgangspunten

Als algemeen uitgangspunt voor het bestemmingsplan 'Centrum 2012' geldt dat in principe de bestaande situatie wordt vastgelegd zodat onderhavig bestemmingsplan een conserverend karakter heeft.

De onherroepelijke bestemmingsplannen Voorstraat 2006, Centrum Stadsplein 2010 en Centrum Kopspijker 2010 die een deel van het centrumgebied omvatten, zijn daarentegen opgesteld als ontwikkelingsplannen om vooral nieuwbouwontwikkelingen in het kader van de groei van de centrumvoorzieningen mogelijk te maken.

Dit bestemmingsplan 'Centrum 2012' grenst hieraan. Bij de conservering van het gebied worden de volgende locaties anders bestemd dan de feitelijke situatie laat zien op het moment van de inventarisatie, maar wel in overeenstemming met de vigerende (oude) bestemming:

Nachtegaallaan: in de zomer van 2012 is de school voor speciaal onderwijs cluster 4 de Branding afgebroken. In afwachting van een nog nader te bepalen herinvulling, wordt aan het braakliggende terrein, dat ingezaaid is met gras, desalniettemin een maatschappelijke bestemming gegeven. Hiermee wordt vooralsnog de vigerende bestemming voortgezet.

Noordeinde: in 2011 zijn de gemeentelijke panden Noordeinde 58, 60, 62, 64 en 66 gesloopt. Voor de sloop waren deze oude en bouwvallige panden in gebruik als werkplaats, opslag en woonruimte. Op moment van het opstellen van dit bestemmingsplan is het terrein braakliggend, ingezaaid met gras, en is ervoor gekozen gelet op het voormalige gebruik en functie en de vigerende bestemming (woondoeleinden en bedrijven, bestemmingsplan Stadscentrum 1973) deze percelen op te nemen als “gemengde doeleinden” (zonder horeca).

Industriestraat: aan het einde van de doodlopende straat is op gemeentegrond middels een tijdelijke vergunning een onderkomen van de Boeg voor de opvang van dak- en thuislozen gerealiseerd : gezien het tijdelijk karakter is de oorspronkelijke situatie opgenomen in de bestemmingen “verkeer” en “groen”.

Bliekstraat: in de zone langs de metro zijn in de 90-er jaren met een vrijstellingsprocedure een aantal kantoorgebouwen gerealiseerd. Conform het huidige gebruik, onder andere maatschappelijke zorginstellingen, is aan de zone een gemengde functie voor maatschappelijke en zakelijke dienstverlening toegekend.

Gorsstraat 16: Op het moment van in procedure brengen van dit bestemmingsplan staan een aantal ruimten op de begane grond, waaronder Gorsstraat 16, leeg.

Conform het laatste gebruik van de commerciële ruimte op de hoek Gorsstraat-Damstraat (restaurant en bruin café) wordt voor het pand Gorsstraat 16 binnen de bestemming “gemengde doeleinden” specifiek de functie “horeca toegestaan” opgenomen.