direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 1
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 9 Gemengd - 1

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. zakelijke dienstverlening;
 • c. bedrijf ten hoogste tot en met categorie B1 van de Staat 'functiemenging' behorende bij deze regels;
 • d. kantoren;
 • e. publiekverzorgend ambacht en dienstverlening;
 • f. maatschappelijke dienstverlening;
 • g. wonen;
 • h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen dan wel tuinen, paden, verblijfsgebieden, laad- en losruimte, nutsvoorzieningen, ondergrondse/bovengrondse parkeervoorzieningen, bergingen, fietsenstallingen, trappen, liften, bruggetjes en water.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. voor gebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. goothoogte: zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
  • 2. bouwhoogte: zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'.

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag ten hoogste 3 meter bedragen, met uitzondering van terrein- en erfafscheidingen die van af de voet gemeten maximaal 1 meter hoog mogen zijn, tenzij de afscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. In geval de plaatsing achter de voorgevelrooilijn geschiedt, mag de hoogte niet meer dan 2 meter bedragen.

9.3 Specifieke gebruiksregels

Als met het plan strijdig gebruik wordt in ieder geval bedoeld het gebruik van de gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van een seksinrichting.

9.4 Afwijking van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9.1 ten behoeve van:

  • 1. de uitoefening van een bedrijf of activiteit, die niet voorkomt in de tot het plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging', maar die naar aard en invloed op de omgeving overeenkomt met de toegelaten milieucategorie mits vooraf een milieudeskundige hierover is gehoord;
  • 2. categorie B2-bedrijven die naar de aard en de invloed op de omgeving, gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd de categorieŽn A en B1 van de bij deze regels behorende Staat 'Functiemenging', mits het geen geluidszoneringplichtige inrichtingen betreft.