direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf - 1
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 3 Bedrijf - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven zoals genoemd in de bij deze regels als bijlage 2 behorende Staat 'VNG 2009' onder de categorieŽn 1 en 2, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
 • b. productiegebonden detailhandel;
 • c. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen;
 • d. ter plaatse van de functieaanduiding 'vml': een verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG;
 • e. ter plaatse van de functieaanduiding 'gm': een gemaal;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'am': een antennemast;
 • g. ter plaatse van de functieaanduiding 'sb-ahb': een autoherstelbedrijf;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'sba-over': een overbouwing.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de hoogte ter plaatse van de aanduiding 'bouwhoogte', mag niet worden overschreden;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals ten dienste van een fietsenberging en dergelijke, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 10% per bouwperceel;

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen, met uitzondering van terrein- en erfafscheidingen die van af de voet gemeten maximaal 2 meter hoog mogen zijn;
 • b. kunstobjecten, vlaggenmasten en bouwwerken ten behoeve van verlichting mogen maximaal 9 meter hoog zijn;
 • c. de maximale bouwhoogte voor een antennemast, bedoeld in 3.1 onder g, bedraagt 30 meter.

3.3 Afwijking van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 3.2.1 en toestaan dat een bedrijfsgebouw gedeeltelijk buiten een bouwvlak wordt gebouwd, mits:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 10% van de oppervlakte van het bouwvlak bedraagt;
 • b. geen onevenredige aantasting plaats vindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4 Afwijking van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 onder a ten behoeve van categorie 3- bedrijven die naar de aard en de invloed op de omgeving, gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd de categorieŽn 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van Inrichtingen, mits het geen geluidszoneringplichtige inrichtingen betreft.