direct naar inhoud van Artikel 23 Wonen - 2
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 23 Wonen - 2

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in grondgebonden woningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'ond': een onderdoorgang;
 • c. bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen.

23.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 23.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

23.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. de hoofdgebouwen worden uitsluitend in een bouwvlak gebouwd;
 • b. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de hoogte zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)';
 • c. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de hoogte zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding en 'maximale bouwhoogte(m)';
 • d. de vrije hoogte van een onderdoorgang mag ten hoogste die van de hoogte van de begane grond bouwlaag bedragen.

23.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen
 • a. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, carports en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • b. het gezamenlijk te bouwen oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen, carports en overkappingen mag ten hoogste 50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en/of achtererf bedragen met een maximum van 50 m2, met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlak van ten minste 25 m2 van het zij- en achtererf tezamen onbebouwd en onoverdekt dient te blijven.

23.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:

 • 1. van erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • 2. van schotelantennes, ongeacht of zij op of aan bouwwerken worden gebouwd 3 m;
 • 3. van tuinmeubilair 2 m;
 • 4. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.

23.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.2.2 onder c en toestaan dat het gezamenlijk oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen, carports en overkappingen meer dan 50 m2 bedraagt;
 • b. De onder a genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
 • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • 2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • 3. het gezamenlijk te bouwen oppervlak ten hoogste 50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en/of achtererf bedraagt.

23.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het in gebruik nemen van de woning of delen van de woning als een kamerverhuurbedrijf is niet toegestaan;
 • b. Op de in lid 23.1 bedoelde gronden is, in samenhang daarmee, ook het gebruik toegestaan van gedeelten van hoofdgebouwen, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen, voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals genoemd in milieucategorie A van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' zoals opgenomen in bijlage, voor zover:
 • 1. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 30% van het vloeroppervlak van de woning (inclusief de aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen) met een maximum van 25 m2;
 • 2. de woning mag hierdoor niet , c.q. niet in betekende mate het karakter van een woning verliezen;
 • 3. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
 • 4. de activiteit geen onevenredige afbreuk doet aan het woonklimaat in de directe omgeving en niet gepaard gaat met horeca en detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop, die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.

23.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels om een kamerverhuurbedrijf toe te staan, mits:
  • 1. de belangen van direct omwonenden niet onevenredig worden geschaad
  • 2. er voldoende parkeergelegenheid is.
 • b. Het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen aan het gebruik van de woning als kamerverhuurbedrijf
 • c. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
 • d. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 23.4 onder b voor het de uitoefening van een bedrijf of activiteit, die niet voorkomt in de tot het plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging', maar die naar aard en invloed op de omgeving overeenkomt met de toegelaten milieucategorie mits vooraf een milieudeskundige hierover is gehoord;
  • 2. lid 23.4 onder b en toestaan dat er kleinschalige bedrijfsactiviteiten zoals genoemd in Milieucategorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' zoals opgenomen in de bijlage, worden toegestaan, voor zover deze bedrijfsactiviteiten naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfsactiviteiten zoals genoemd in milieu- categorie A van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' zoals opgenomen in de bijlage, mits vooraf een milieudeskundige hierover is gehoord.