direct naar inhoud van Artikel 21 Waterstaat - Waterkering
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 21 Waterstaat - Waterkering

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn,behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), bestemd voor de instandhouding en bescherming van de waterkering en de waterkerende functie.

21.2 Bouwregels

Op of onder deze gronden mag -ten dienste van de hoofdbestemmingen en overeenkomstig de bij die bestemmingen geldende bouwregels- slechts worden gebouwd na advies van de waterkeringbeheerder.

21.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.2 en toestaan dat er bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van de in lid 21.1 bedoelde doeleinden.

 

21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.4.1 Verbod

In het belang van de waterkering is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van het bevoegd gezag de hierna onder 20.3.2 genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 0.50 m beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 100 mē beslaan.

21.4.2 Het vergunningsvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden
  • a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
  • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
  • c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
  • d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;
  • e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.;
  • f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

21.4.3 Uitgezonderde werkzaamheden

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten.

21.4.4 Vergunning

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in dit artikel wordt vooraf advies ingewonnen van de waterkeringbeheerder.