direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer - 2
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 18 Verkeer - 2

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
 • b. woonstraten en pleinen;
 • c. voet- en rijwielpaden;
 • d. groenvoorzieningen, bermen en watergangen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. fietsenstallingen, abri's, telefooncellen, straatmeubilair en dergelijke;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'sv - ofs': een overdekte fietsenstalling;
 • i. speel- en verblijfsvoorzieningen;
 • j. ter plaatste van de functieaanduiding 'mrk': het houden van een (week-)markt;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'pg': een parkeergarage.

18.2 Bouwregels
 • a. behoudens abri's en nutsgebouwen mogen op en onder de in lid 18.1 bedoelde gronden ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. voor abri's en nutsgebouwen gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte: 3 m;
  • 2. inhoud 40 m3.
 • c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte van speeltoestellen 4 m;
  • 2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks voor verkeersregeling, verkeersleiding, wegaanduiding of verkeersverlichting, bedraagt ten hoogste 3 m.

18.3 Afwijking van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.2 sub b onder 2 en toestaan dat er nutsgebouwen met een grotere inhoud tot ten hoogste 60 m3 worden gebouwd mits geen onevenredige aantasting plaats vindt van:

 • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • 2. de verkeersveiligheid;
 • 3. sociale veiligheid;
 • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.