direct naar inhoud van Artikel 10 Gemengd - 2
Plan: Centrum 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00039-4001

Artikel 10 Gemengd - 2

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel op de begane grond bouwlaag;
 • b. zakelijke dienstverlening op de begane grond bouwlaag;
 • c. bedrijf ten hoogste tot en met categorie B1 van de Staat 'functiemenging' behorende bij deze regels op de begane grond bouwlaag;
 • d. maatschappelijke dienstverlening op de begane grond bouwlaag;
 • e. wonen in gestapelde woningen vanaf de begane grond bouwlaag;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'h': horeca 1 en 2 op de begane grond bouwlaag;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'pg': een parkeergarage;
 • h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals inpandige laad- en losruimtes, nutsvoorzieningen, garages, bergingen en fietsenstallingen.

10.2 Bouwregels

Op en onder de lid 7.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. voor gebouwen geldt het volgende maximum:
  • 1. bouwhoogte: zoals aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)'.

10.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het in gebruik nemen van de woning of delen van de woning als een kamerverhuurbedrijf is niet toegestaan;
 • b. In een woning is het gebruik toegestaan voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals genoemd in milieucategorie A van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' voor zover:
  • 1. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 30% van het vloeroppervlak van de woning met een maximum van 25 m2;
  • 2. de woning hierdoor niet, c.q. niet in betekende mate het karakter van een woning verliest;
  • 3. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, tevens de bewoner van de woning is;
  • 4. de activiteit geen onevenredige afbreuk doet aan het woonklimaat in de directe omgeving en mag niet gepaard gaan met detailhandel, uitgezonderd beperkt verkoop, die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.

10.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels om een kamerverhuurbedrijf toe te staan, mits:
  • 1. de belangen van direct omwonenden niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. er voldoende parkeergelegenheid is.
 • b. Het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen aan het gebruik van de woning als kamerverhuurbedrijf;
 • c. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.1†onder c voor:
 • 1. de uitoefening van een bedrijf of activiteit, die niet voorkomt in de tot het plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging', maar die naar aard en invloed op de omgeving overeenkomt met de toegelaten milieucategorie mits vooraf een milieudeskundige hierover is gehoord;
 • 2. voor het de uitoefening van een bedrijf of activiteit, dat in de tot het plan behorende Staat 'functiemenging' is vermeld in categorie B2 of hoger dan is toegestaan op het betreffende perceel, in geval door of namens de aanvrager of andere betrokkenen aannemelijk wordt gemaakt, dat het bedrijf of de activiteit naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met de toegestane milieucategorieŽn, mits vooraf een milieudeskundige hierover is gehoord.