Artikel 20      Algemene procedurebepalingen

20.1. Bij de toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden omschreven in dit plan, dienen de na­volgende procedureregels in acht genomen te worden:

a.          het bouwplan en/of verzoek om vrijstelling ligt gedurende 2 weken ter gemeentesecretarie ter inzage;

b.          burgemeester en wethouders maken deze terinzagelegging in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid alsmede op de gebruikelijke wijze bekend;

c.          de bekendmaking houdt mededeling in dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld tot het naar voren brengen van hun zienswijzen;

d.          gedurende de onder a. genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders hun zienswijzen mondeling of schriftelijk kenbaar maken op het bouwplan en/of het verzoek om vrijstelling.

 

20.2. Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid uit dit plan, is de uniforme openbare voor­bereidingsprocedure van de afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing.