Artikel 18      Algemene vrijstellingsbepaling

1.1.             Algemene vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van geringe afwijkingen

18.1.1. Het college van burgemeester en wethouders kan - tenzij op grond van hoofdstuk II ter zake reeds vrijstelling kan worden verleend - vrijstelling verlenen van de bepalingen van het plan voor:

a.          afwijkingen van maten met ten hoogste 10%;

b.          overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.

 

18.1.2. Vrijstelling wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.