Artikel 17      Algemene gebruiksbepaling

17.1. Het is verboden hoogopgaande beplanting aan te brengen binnen de op de kaart voorko­mende aanduiding "Molenbiotoop" waarbij het bepaalde in artikel 15 lid 1 van overeenkomstige toepassing is.

 

17.2. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, de doeleindenomschrijving en de overige voorschriften.

 

17.3. Het college van burgemeester en wethouders verleent vrijstelling van het bepaalde in lid 17.2, indien strikte toepassing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest doelmatige ge­bruik die niet door dringende redenen worden gerechtvaardigd.