Artikel 11 Water

1.1.             Bestemmingsomschrijving

De gronden op de kaart aangewezen voor Water zijn bestemd voor:

a.          water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater;

b.          waterhuishouding.

 

1.2.             Bouwvoorschriften

11.2.1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

 

11.2.2. Voor het bouwen geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten hoogste 3 m bedraagt.