Artikel 10 Verkeer en Verblijfsgebied

1.1.             Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeer-Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.          verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;

b.          bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals wegen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, groen en water.

 

1.2.             Bouwvoorschriften

10.2.1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

 

10.2.2. De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, anders dan voor verkeersregeling, verkeersleiding, wegaanduiding of verkeersverlichting, bedraagt ten hoogste 3 m.