Artikel 9 Verkeer

1.1.             Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.          ter plaatse van de Groene Kruisweg wegen met ten hoogste 2x2 rijstroken;

b.          ter plaatse van de overige gronden: wegen met ten hoogste 2x1 doorgaande rijstrook (opstelstroken en busstroken daaronder niet begrepen);

c.          bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, voet- en fietspaden, groen, water en parkeervoorzieningen.

 

1.2.             Bouwvoorschriften

9.2.1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

 

9.2.2. De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, anders dan voor verkeersregeling, verkeersleiding, wegaanduiding of verkeersverlichting, bedraagt ten hoogste 3 m.