Artikel 7        Kantoor-2

1.1.             Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Kantoor-2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.          kantoren;

b.          gebouwde parkeervoorzieningen vanaf peil tot 3 m onder peil;

bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals (ontsluitings)wegen, nuts­voor­zie­nin­gen, groen, parkeervoorzieningen en water.

 

1.2.             Bouwvoorschriften

7.2.1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming worden gebouwd:

a.          gebouwen;

b.          bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

7.2.2. Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

gebouwen

a.          gebouwen worden uitsluitend gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven bouw­vlak­ken;

b.          de brutovloeroppervlakte van een kantoor mag niet meer bedragen dan 750 m² per vesti­ging;

c.          ter plaatse van de aanduiding "rooilijn" worden gebouwen in de rooilijn gebouwd;

d.          ter plaatse van de aanduiding "afwijkend peil" geldt een afwijkend peil van + 1,55 m NAP;

e.          de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de op de plankaart aangegeven goot­hoogte;

f.            de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de op de plankaart aangegeven bouw­hoogte;

g.          de breedte van gebouwen bedraagt ten hoogste 18 m;

h.          de diepte van gebouwen bedraagt ten hoogste 28 m;

i.            de afstand tussen gebouwen bedraagt ten minste 11,75 m en ten hoogste 15 m;

j.            ter plaatse van de aanduiding "overbouwing" wordt een vrije hoogte aangehouden van ten minste 3 m boven peil;

 

bouwwerken, geen gebouw zijnde

k.          de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:

-        van erf- en terreinafscheidingen grenzend aan openbaar gebied                                 1 m;

-        van erf- en terreinafscheidingen elders                                                                     2 m;

-        van lichtmasten en vlaggenmasten                                                                          9 m;

-        van vrijstaande antenne-installaties anders dan ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder techniekkast                                                                                        15 m;

-        van vrijstaande antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie,
niet zijnde schotelantennes                                                                                    5 m;

-        van antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantenne-installaties, die op of aan bouwwerken worden gebouwd                                                                                5 m;

-        van schotelantennes, ongeacht of zij op of aan bouwwerken worden gebouwd             3 m;

-        van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde                                                       3 m.

 

 

1.3.             Vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 7.2 onder 7.2.2 sub b ten behoeve van de bouw van kantoren met een brutovloeroppervlakte tot maximaal 1.500  mits tevoren is aangetoond dat het kantoor bedoeld is om te voorzien in de lokale en/of regionale vraag.

 

1.4.             Wijzigingsbevoegdheid.

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de in artikel 7 bedoelde gronden wijzigen ten behoeve van het vestigen van in totaal drie bedrijven in de medische dienstverlening.