Artikel 6        Kantoor-1

1.1.             Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Kantoor-1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.          kantoren;

b.          bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzienin­gen, groen, parkeervoorzieningen en water .

 

1.2.             Bouwvoorschriften

6.2.1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming worden gebouwd:

a.          gebouwen;

b.          bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

6.2.2. Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

gebouwen

a.          gebouwen worden uitsluitend gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven bouw­vlak­ken;

b.          ter plaatse van de aanduiding "rooilijn" worden gebouwen in de rooilijn gebouwd;

c.          de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de op de plankaart aangegeven goot­hoogte;

d.          de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de op de plankaart aangegeven bouw­hoogte;

e.          op gronden met de aanduiding "molenbiotoop" geldt voor zover op grond van artikel 15 een lagere goot- of bouwhoogte van toepassing is, in afwijking van het bepaalde in lid 6.2.2 sub c en d deze lagere goot- of bouwhoogte;

 

bouwwerken, geen gebouw zijnde

f.      de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:

-        van erf- en terreinafscheidingen grenzend aan openbaar gebied                                 1 m;

-        van erf- en terreinafscheidingen elders                                                                     2 m;

-        van lichtmasten en vlaggenmasten                                                                          9 m;

-        van vrijstaande antenne-installaties anders dan ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder techniekkast                                                                                        15 m;

-        van vrijstaande antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie,

     niet zijnde schotelantennes                                                                                   5 m;

-        van antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantenne-installaties, die op of aan bouwwerken worden gebouwd                                                                                5 m;

-        van schotelantennes, ongeacht of zij op of aan bouwwerken worden gebouwd             3 m;

-        van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde                                                       3 m.