Artikel 5        Groen

1.1.             Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Groen zijn bestemd voor:

a.          beplantingen, plantsoenen, bermen en bermsloten, parken, pleinen, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden;

b.          bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen en water.

 

1.2.             Bouwvoorschriften

5.2.1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming bouwwerken, geen ge­bouwen zijnde, worden gebouwd.

 

5.2.2. Voor het bouwen geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste bedraagt:

-             van lichtmasten en vlaggenmasten                                                                              9 m;

-             van vrijstaande antenne-installaties anders dan ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder techniekkast                                                                                                 15 m;

-             van vrijstaande antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie,

niet zijnde schotelantennes                                                                                        5 m;

-             van antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantenne-installaties, die op of aan bouwwerken worden gebouwd                                                                                     5 m;

-             van schotelantennes, ongeacht of zij op of aan bouwwerken worden gebouwd                 3 m;

-             van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde                                                           3 m.