Artikel 4        Gemengd

1.1.             Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.          voorzieningen inzake zorg en welzijn, openbare dienstver­le­ning, verenigingsleven, jeugd- en kinderopvang, onderwijs en bibliotheken;

b.          dienstverlening;

c.          horecabedrijven tot en met horecacategorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;

d.          kantoren;

e.          wonen;

f.            bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoor­zie­ningen, par­keervoorzieningen en laad- en losruimte.

 

1.2.             Bouwvoorschriften

4.2.1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming worden gebouwd:

a.          gebouwen;

b.          bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

4.2.2. Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

gebouwen

a.          gebouwen en overkappingen worden uitsluitend binnen het op de plankaart aange­ge­ven bouwvlak gebouwd;

b.          de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de op de plankaart aangegeven goot­hoogte;

c.          de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de op de plankaart aangegeven bouw­hoogte;

d.          op gronden met de aanduiding "molenbiotoop" geldt voor zover op grond van artikel 15 een lagere goot- of bouwhoogte van toepas­sing is, in afwijking van het bepaalde in lid 4.2.2 sub b en c deze lagere goot- of bouw­hoogte;

 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde

e.          de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:

-        van erf- en terreinafscheidingen grenzend aan openbaar gebied                                 1 m;

-        van erf- en terreinafscheidingen elders                                                                     2 m;

-        van lichtmasten en vlaggenmasten                                                                          9 m;

-        van vrijstaande antenne-installaties anders dan ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder techniekkast                                                                                        15 m;

-        van vrijstaande antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie,

-        niet zijnde schotelantennes                                                                                    5 m;

-        van antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantenne-installaties, die op of aan bouwwerken worden gebouwd                                                                                5 m;

-        van schotelantennes, ongeacht of zij op of aan bouwwerken worden gebouwd             3 m;

-        van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde                                                       3 m.

 

1.3.             Specifiek gebruiksvoorschrift

4.3.1. Een groothandel in consumentenvuurwerk met opslag van meer dan 10.000 kg consu­men­ten­vuurwerk is niet toegestaan.

 

4.3.2. Op de gronden met de bestemming Gemengd is ten behoeve van het gebruik voor wo­nen - in samenhang daarmee - ook het gebruik toegestaan van gedeelten van hoofdgebou­wen, inclusief aan- en uitbouwen, voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfs­matige activiteiten, voor zover:

a.          de woning mag hierdoor niet, c.q. niet in betekenende mate het karakter van een woning verliezen;

b.          degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;

c.          ten behoeve van de kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige bedrijfsmatige activitei­ten in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien;

d.          de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezon­derd beperkte verkoop die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken klein­schalige bedrijfsmatige activiteiten.