direct naar inhoud van Ontwerp besluit
Plan: Overkappen paardenbak Capelleweg 6 Abbenbroek
Status: ontwerp
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.1930.OVCapelleweg6-2001

Ontwerp besluit

Mevrouw J. van der Pols

Capelleweg 6

3216 LB Abbenbroek

datum pagina aantal bijlagen betreft

8 april 2020 1 van 1 nvt Ontwerpbesluit

uw kenmerk ons kenmerk afdeling behandelaar

nvt 20190482 VVH/Vergunningen dhr. M. van Mourik

Geachte mevrouw Van der Pols,

Op 24 november 2019 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor "het overdekken van de paardenrijbak". De aanvraag betreft de locatie Capelleweg 6 Abbenbroek en is geregistreerd onder nummer 20190482.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Het ontwerpbesluit hebben wij bijgevoegd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U dient namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften na te leven.

Let op: wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Overige toestemmingen en voorzieningen

Voor het realiseren van uw project heeft u naast de omgevingsvergunning nog andere toestemmingen en/of voorzieningen nodig. Hierover hebben wij u in een eerder stadium geïnformeerd. Zonder deze toestemmingen en/of voorzieningen is realisatie van uw project niet mogelijk.

Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van de leges ontvangt u separaat een gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

Publicatie

Het besluit wordt door ons gepubliceerd op onze website www.nissewaard.nl/bekendmakingen en op de website www.officielebekendmakingen.nl.

 

Start werkzaamheden

De aanvang van de werkzaamheden dient ten minste zeven dagen voor aanvang te worden gemeld via www.nissewaard.nl, via >Wonen, Bouwen en Verhuizen > Bouwvergunning > Melden bouw-,of sloopwerkzaamheden.

Nadere informatie

Informatie over het besluit is te verkrijgen bij dhr. M. van Mourik, telefoonnummer: 0181-696429 of mailadres: gemeente@nissewaard.nl. Uw contactpersoon is bereikbaar op kantoordagen tussen 09.00 - 12.00 uur.

Bijlagen

- Ontwerpbesluit

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.

CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Nissewaard hebben op 24 november 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor "het overdekken van de paardenrijbak". De aanvraag betreft de locatie Capelleweg 6 Abbenbroek en is geregistreerd onder nummer 20190482.

Besluit

Burgemeester en wethouders van Nissewaard, gelet op artikel 2.1 en 2.10 t/m 2.21 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

" Bouwen

" Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure en inhoudelijke toetsing

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor het overdekken van de paardenrijbak en is getoetst aan artikel 2.1, lid 1 onder a en c en artikel 2.12 van de Wabo.

Ruimtelijke Ordening

Het plan is getoetst aan het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied West' (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 07-12-2016) met de enkelbestemming 'Bedrijf', de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie-5' en de functieaanduiding 'paardenhouderij'. Het overkappen van de paardenrijbak past niet binnen de regels van het bestemmingsplan, omdat met het bouwwerk de gestelde maximale bouwhoogte van 2 meter wordt overschreden. Op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingplan door een goede Ruimtelijke Onderbouwing te overleggen.

U heeft daarom voor het plan een GRO (Goede Ruimtelijke Onderbouwing opgesteld). Om te bezien of er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan is team Stadsontwikkeling om advies gevraagd.

Stadsontwikkeling

Het bouwplan, alsmede de opgestelde GRO (Goede Ruimtelijke Onderbouwing) is beoordeeld door team Stadsontwikkeling. Er bestaan geen ruimtelijke bezwaren tegen het bouwplan. Daarnaast bestaan er geen bezwaren tegen de opgestelde GRO. Team Stadsontwikkeling heeft daarom positief geadviseerd op uw aanvraag. De gevraagde omgevingsvergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo.

Archeologie

Het BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) heeft uw aanvraag beoordeeld. Het BOOR adviseert gezien de omvang van het project dat de voorgenomen ontwikkeling kan worden vrijgegeven zonder archeologische bemoeienis.

Welstand

Het bouwplan is door de welstandcommissie Dorp, Stad en Land getoetst aan de Welstandsnota Nissewaard 2017. Uit deze toetsing is gebleken dat uw aanvraag voldoet aan de betreffende criteria uit de welstandsnota. Uw aanvraag voldoet daarmee aan redelijke eisen van welstand.

Constructie

De constructieve gegevens dienen 3 weken voor start bouw te zijn goedgekeurd door de constructeur van Team Vergunningen van de Gemeente Nissewaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. el Safty, 0181-696426.

Milieu

Het bouwplan, alsmede de bijgevoegde stukken zijn beoordeeld door de DCMR Milieudienst Rijnmond. De DCMR heeft vastgesteld dat de Wet milieubeheer op de inrichting van toepassing is. De inrichting valt onder categorie 8.1 onder a. van bijlage 1 onder C, behorende bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer en is een type B-inrichting. De inrichting is niet vergunning plichtig maar melding plichtig. De verandering is zodanig dat hiervoor geen melding nodig is.

Ter inzage legging en zienswijze

Conform de gevolgde besluitvormingsprocedure heeft de aanvraag en het ontwerpbesluit op uw aanvraag op grond van de Awb met ingang van 07-05-2020 tot en met 18-06-2020 ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijze op de aanvraag en het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is wel/geen gebruikt gemaakt. Het ontwerpbesluit is daarom ongewijzigd vastgesteld.

Overige regelgeving

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht, de Woningwet, het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

- Aanvraagformulier, d.d. 24-11-2019;

- Projectoverzicht, d.d. 13-11-2019;

- Bouwkundig projecttekening, d.d. 13-11-2019

- GRO, d.d. november 2019

Voorschriften en mededelingen

Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. De aanvang van de werkzaamheden dient ten minste zeven dagen voor aanvang te worden gemeld via www.nissewaard.nl, via; >Wonen, Bouwen en Verhuizen > Bouwvergunning > Melden bouw- of sloopwerkzaamheden;

2. Het in de Bouwverordening van de gemeente Nissewaard genoemde bouwveiligheidsplan dient uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het cluster Toezicht en Handhaving van het team Vergunningen te worden overlegd. Met de werkzaamheden mag niet worden aangevangen voordat hier goedkeuring van het cluster Toezicht en Handhaving verkregen is.

3. De constructieve gegevens dienen 3 weken voor start bouw te zijn goedgekeurd door de constructeur van Team Vergunningen van de Gemeente Nissewaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. el Safty, 0181-696426.

4. U dient het werk uit te voeren volgens het bijgaande gewaarmerkte bouwplan met inachtneming van de wijzigingen en/of aanvullingen die in rood zijn aangegeven. Bij de uitvoering dient u de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012 in acht nemen;

5. Gelet op de zorgplicht op basis van de Wet natuurbescherming dient u voorafgaand aan de werkzaamheden te onderzoeken of er nesten enzovoort van beschermde dieren worden verstoord tijdens de werkzaamheden (bijvoorbeeld tijdens het broeden of winterslaap). Indien dit het geval blijkt te zijn, heeft u naast deze omgevingmelding, tevens een ontheffing of vrijstelling van de Wet natuurbescherming nodig.

Bezwaarclausule

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Nissewaard, Postbus 25 te 3200 AA Spijkenisse. Bij het bezwaarschrift dient een afschrift te worden gevoegd van het besluit waartegen de bezwaren zich richten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Deze beschikking is in tweevoud opgemaakt.

Nissewaard,

Namens burgemeester en wethouders voornoemd,

Mevrouw mr. J.M. Verwey

Coördinator Team Vergunningen

Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving