Bestemmingsplan Groenoord Driehoek artikel 11

 

Primaire waterkering

 

A.    Doeleindenomschrijving

 

      De op de plankaart voor “Primaire waterkering” aangewezen

      gronden zijn primair bestemd voor waterkeringsdoeleinden

      alsmede secundair voor verkeersdoeleinden als bedoeld in

      artikel 7.

 

B.    Bebouwingsvoorschriften

 

         Er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen

  zijnde, ten dienste van de bestemming alsmede

  bouwwerken krachtens artikel 7 worden gebouwd,

  mits de belangen van de waterkering zich daartegen

  niet verzetten.

 

         Voordat burgemeester en wethouder bouwvergunning

  verlenen winnen zij advies in bij de beheerder van de

  waterkering.