Bestemmingsplan Groenoord Driehoek artikel 10

 

Metro

 

A.    Doeleindenomschrijving

 

       De op de plankaart voor “metro” aangewezen gronden zijn

       bestemd voor:

 

       1    voorzieningen ten dienste van stadsspoorwegverkeer;

       2    verkeer en verblijf

       3    groenvoorzieningen;

       4    water.

 

B.    Bebouwingsvoorschriften

 

1      Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende

       bepalingen:

       a    op de in lid A genoemde gronden mogen uitsluitend

             openbare nutsgebouwen worden opgericht;

       b    de inhoud van een nutsgebouw mag niet  meer dan

             40 m3 bedragen;

       c    de hoogte van een nutsgebouw mag niet meer dan

             3 m bedragen.

 

2      Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

       gelden de volgende bepalingen:

          de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

             mag maximaal 6 m bedragen met uitzondering van

             metroviaducten, waarvan de hoogte maximaal 11 m

             mag bedragen.

        

C.    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is in verband met het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheid.