Bestemmingsplan Groenoord Driehoek artikel 8

 

Hoofdwatergang

 

A.    Doeleindenomschrijving

 

       De op de plankaart voor “hoofdwatergang” aangewezen

       gronden zijn bestemd voor:

          waterlopen en waterpartijen ten behoeve van de

             waterhuishouding en waterberging;

          groenvoorzieningen;

          verkeer.

 

B.            Bebouwingsbepalingen

 

1      Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende

       bepalingen:

          op de in lid A genoemde gronden mogen géén gebouwen

             worden gebouwd;

 

2      Voor het bouwen van gebouwen, geen gebouwen zijnde,

       gelden de volgende bepalingen:

          op de in lid A genoemde gronden mogen uitsluitend

             bruggen worden gebouwd;

          de hoogte van de brug mag niet meer dan 2 m bedragen.