Bestemmingsplan Groenoord Driehoek artikel 7

 

Verkeersdoeleinden

 

A.    Doeleindenomschrijving

 

       De op de plankaart voor “verkeersdoeleinden” aangewezen

       gronden zijn bestemd voor:

       1      verkeer;

       2      primaire waterkering als bedoeld in artikel 11

       met daaraan ondergeschikt :

       3      verblijf;

       4      groenvoorzieningen;

       5      water          

       6      openbare nutsvoorzieningen.

 

B.    Bebouwingsbepalingen

 

1      Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende

       bepalingen:

          behoudens Abri’s en openbare nutsgebouwen mogen op

             de in lid A genoemde gronden geen gebouwen worden

             gebouwd;

          de inhoud van de onder a genoemde gebouwen mag niet

             meer bedragen dan 40 m3.           

 

2      Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

       geldt de volgende bepaling:

          de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

             anders dan rechtstreeks ten behoeve van geleiding,

             beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer

             bedragen dan 6 m.

 

C.    Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is in verband met het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.