Bestemmingsplan Groenoord Driehoek artikel 5

 

Bedrijfsdoeleinden

 

A.††† Doeleindenomschrijving

 

†††††† De op de plankaart voor ďbedrijfsdoeleindenĒ aangewezen

†††††† gronden zijn bestemd voor:

†††††† 1†††† bedrijven, die zijn genoemd in bijlage 1 onder de

†††††† ††††††categorieŽn 1 en 2, met daarbij behorende

†††††† †††††††productiegebonden detailhandel, met uitzondering

†††††† †††††††van geluidszoneringsplichtige inrichtingen;

†††††† 2†††† dienstverlenende bedrijven, die zijn genoemd in bijlage 1

†††††† †††††††onder de categorieŽn 1 en 2;

†††††† 3†††† maatschappelijke voorzieningen als bedoeld in artikel 1z

†††††† †††††††en die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieŽn 1

†††††† †††††††en 2;

†††††† 4†††† detailhandel in autoís, boten en caravans;

†††††† 5†††† detailhandel in keukens en sanitair;

†††††† 6†††† afhaalcentra;

†††††† 7†††† kantoren;

†††††† met daaraan ten dienste:

†††††† 8†††† verkeer en verblijf;

†††††† 9†††† groenvoorzieningen.

 

B.†††† Bebouwingsbepalingen

 

1†††† Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende

†††††† bepalingen:

†††††† †† een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak

††††††††   ††worden gebouwd;

†††††† †† het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet

††††††††   ††meer dan 60 % bedragen;

†††††† †† indien en voorzover op de plankaart een rooilijn

††††††††   ††is aangegeven dient (dienen) per gebouw ťťn (of meer)

†††††††   ††gevel(s) in de rooilijn te worden gebouwd;

†††††† †† de hoogte van een gebouw mag niet meer dan 14 m

††††††††   ††bedragen.

 

2†††† Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde,

†††††† gelden de volgende bepalingen:

†††††† †† de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag

††††††††   ††niet meer dan 8 m bedragen.†††††

 

C.†††† Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing indien dit naar hun oordeel noodzakelijk is in verband met het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

 

D.†††† Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen

 

†† ††††Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen

†† ††††van:

†† †††††† het bepaalde in lid B sub 1 onder b en toestaan dat het

††††††††   ††bebouwingspercentage wordt verhoogd naar 70% mits

††††††††   ††geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

††††††††   ††a†††† het straat- en bebouwingsbeeld;

††††††††   ††b†††de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende

††††††††   ††††††††gronden en bouwwerken.

†† ††††Bij het verlenen van vrijstelling door burgemeester en

†† ††††wethouders wordt de procedure in acht genomen zoals

†† ††††omschreven in artikel 14.

 

E.†††† Strijdig gebruik

 

†† ††††Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld

†† ††††in artikel 15 lid A, wordt in ieder geval gerekend:

†† ††††1†††† het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve

†† †††††††††††van kantoren waarvan de omvang meer bedraagt dan

†† †††††††††††500 m≤ per vestiging;

†† ††††2†††het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve

†† †††††††††††van de uitoefening van het horecabedrijf;

†† ††††3†††† het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve

†† †††††††††††van detailhandel anders dan die is genoemd in lid A;

†† ††††4†††† het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve

†† †††††††††††van de uitoefening van een seksinrichting;

†† ††††5†††† het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve

†† †††††††††††van bedrijfswoningen;

†† ††††6†††† het gebruik van gronden en bouwwerken voor een

†† †††††††††††afhaalcentrum:

†† †††††††††††a††† waarvan de omvang meer bedraagt dan 100 m≤

†† ††††††††††††††††bedrijfsvloeroppervlak per vestiging en/of

†† †††††††††††b††† indien hierdoor het aantal afhaalcentra op de in

†† ††††††††††††††††lid A bedoelde gronden meer bedraagt dan drie.

 

F.†††† Vrijstelling van de gebruiksbepalingen

 

†† ††††Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen

†† ††††van:

†† ††††1†††† het bepaalde in lid E sub 1 en toestaan dat er kantoren

†† †††††††††††met een grotere omvang dan 500 m≤ worden gevestigd.

†† †††††††††††Voor kantoren met een grotere omvang dan 750 m≤

†† †††††††††††dient vooraf een verklaring van geen bezwaar van

†† †††††††††††Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te zijn

†† †††††††††††ontvangen;

†† ††††2†††† het bepaalde in lid A sub 1 en toestaan dat tevens

†† †††††††††††bedrijven worden gevestigd die naar aard en invloed

†† †††††††††††op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijven

†† †††††††††††genoemd in bijlage 1 onder de categorieŽn 1 en 2, mits:

†† †††††††††††-††† het niet betreft geluidszoneringsplichtige

†† ††††††††††††††††inrichtingen;

†† ††††3†††† het bepaalde in lid A sub 2 en toestaan dat tevens

†† †††††††††††bedrijven worden gevestigd die naar aard en invloed op

†† †††††††††††de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijven

†† †††††††††††genoemd in bijlage 1 onder de categorieŽn 1 en 2;

†† ††††4†††† het bepaalde in lid A sub 3 en toestaan dat tevens

†† †††††††††††maatschappelijke voorzieningen worden gevestigd die

†† †††††††††††naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen

†† †††††††††††zijn met de bedrijven genoemd in bijlage 1 onder de

†† †††††††††††categorieŽn 1 en 2;

†† ††††5†††† het bepaalde in lid E sub 5 en toestaan dat er

†† †††††††††††bedrijfswoningen worden gevestigd mits voldaan wordt

†† †††††††††††aan de volgende aspecten:

†† †††††††††††a††† bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan op de

†† ††††††††††††††††gronden, die op de plankaart niet zijn voorzien van

†† ††††††††††††††††de aanduiding ďbedrijfswoningen niet toegestaanĒ;

†† †††††††††††b††† bedrijfswoningen kunnen slechts worden

†† ††††††††††††††††toegestaan als in relatie met de bedrijfsvoering de

†† ††††††††††††††††noodzaak is aangetoond;

†† †††††††††††c††† de situering van bedrijfswoningen dient zoveel

†† ††††††††††††††††mogelijk in de nabijheid van een ontsluitingsweg te

†† ††††††††††††††††geschieden. Situering op achterterreinen dient te

†† ††††††††††††††††worden voorkomen;

†† †††††††††††d††† het totale vloeroppervlak van een bedrijfswoning

†† ††††††††††††††††mag niet meer dan 200 m≤ bedragen;

†† †††††††††††e††† de nokhoogte van een bedrijfswoning mag niet

†† ††††††††††††††††meer dan 10 m bedragen;

†† †††††††††††f††† het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan ťťn

†† ††††††††††††††††per bedrijf bedragen;

 

Bij het verlenen van vrijstelling door burgemeester en wethouders wordt de procedure in acht genomen zoals omschreven in

artikel 14.